Έργο

Το έργο «ECOSERVE - Ανάπτυξη πρότυπου συστήματος για τη βελτιστοποίηση της διαχείρισης στόλου οχημάτων / εφοδίων επί­γειας εξυπηρέτησης αεροδρομίων με στόχο τη μείωση κατανάλωσης ενέργειας», υλοποιείται στο πλαίσιο της Δράσης Εθνικής Εμβέλειας «ΕΡΕΥΝΩ-ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ-ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ Β’ ΚΥΚΛΟΣ», η οποία χρηματοδοτείται από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ, ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑ­ΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ» - ΕΠΑνΕΚ, ΕΣΠΑ 2014 – 2020.
Το έργο ελέγχεται και αξιολογείται από την Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης και Εφαρμογής Δράσεων στους τομείς Έρευνας, Τεχνολογικής Ανάπτυξης και Καινοτομίας (ΕΥΔΕ ΕΤΑΚ).

Downloads

ECOSERVE Brochure

Προϋπολογισμός

Αντικείμενο

Ένα από τα κυριότερα ζητήματα που αντιμετωπίζουν μεγάλες εταιρείες, όπως οι εταιρείες επίγειας εξυπηρέτησης επιβατών και αεροσκαφών καθώς και παροχής υπηρεσιών εδάφους και εποπτείας σε αεροδρόμια, είναι οι αυξημένες καταναλώ­σεις καυσίμων και ηλεκτρικής ενέργειας του στόλου οχημάτων / εφοδίων εξυπη­ρέτησης εδάφους (Ground support equip­ment - GSE) που περιλαμβάνουν οχήματα με κινητήρες είτε εσωτερικής καύσης είτε ηλεκτρικούς. Γενικότερα, υπάρχουν ολο­κληρωμένες μεθοδολογίες μείωσης της κατανάλωσης ενέργειας από στόλους οχη­μάτων. Οι μεθοδολογίες προτείνουν επεμ­βάσεις είτε στο ίδιο το όχημα (π.χ. αλλαγή ελαστικών, συντήρηση), είτε στη χρήση του, είτε στην συμπεριφορά του οδηγού είτε, εφόσον αξίζει οικονομικά, στην αντικατάσταση του ίδιου του οχήματος. Ο τρόπος με τον οποίο δύναται μία εταιρεία να οδηγηθεί σε ορθολογικές λύσεις παρεμ­βάσεων εξοικονόμησης καυσίμων και ενέρ­γειας είναι μέσω:Προϋπόθεση για τα ανωτέρω είναι η λεπτομερής παρακολούθηση και διαχείρι­ση της λειτουργίας του στόλου των οχη­μάτων, η καταγραφή της χρήσης τους (χι­λιόμετρα ή ώρες λειτουργίας, διαδρομές, κλπ.) και η καταγραφή της κατανάλωσης ενέργειας (ανεφοδιασμοί καυσίμων ή κατα­νάλωση ηλεκτρικής ενέργειας).
Για την κάλυψη των παραπάνω αναγκών, το ECOSERVE έχει ως σκοπό την ανάπτυξη ενός καινοτόμου συστήματος έξυπνης παρακολούθησης του στόλου οχημάτων εταιρειών με σκοπό τη αυτοματοποιημένη λήψη αποφάσεων για εξοικονόμηση ενέργειας και καυσίμων.

Επιστημονικοί στόχοι

  1. Σχεδιασμός, υλοποίηση και προώθηση μιας υπηρεσίας για την παρακολούθηση στόλου οχημάτων, έξυπνη διαχείριση των ενεργειακών καταναλώσεων και ορθολογι­κό σχεδιασμό παρεμβάσεων εξοικονόμη­σης ενέργειας.
  2. Παροχή μεγάλου εύρους πληροφοριών για τη λειτουργία και συντήρηση του στόλου οχημάτων και βελτίωση του τρό­που διαχείρισης των ενεργειακών κατανα­λώσεων.
  3. Επιχειρησιακή λειτουργία της υπηρεσίας και του συστήματος σε μεγάλη εταιρεία με στόλο οχημάτων μεγάλης κλίμακας και ευρείας ιδιαιτερότητας.
  4. Προβολή και αξιοποίηση των οικονομικό - τεχνολογικών πλεονεκτημάτων και προώ­θηση του συστήματος και των υπηρεσιών που θα αναπτυχθούν από το έργο.

Συνοπτική μεθοδολογία

  1. Ανάλυση αναγκών χρήστη και συλλογής δεδομένων, καθορισμός μεθοδολογικού πλαισίου, χρήση μοντέλων ανάλυσης κατα­ναλώσεων, ανάπτυξη βάσης δεδομένων.
  2. Ανάπτυξη της υπηρεσίας παρακολούθη­σης του στόλου οχημάτων με την κατα­γραφή της χρήσης και της κατανάλωσης εν­έργειάς τους.
  3. Αξιοποίηση των δυνατοτήτων διαδικτυ­ακού γεωπληροφοριακού συστήματος (WebGIS).
  4. Πιλοτική λειτουργία και αξιολόγηση του συστήματος σε πραγματικές συνθήκες σε χώρο αεροδρομίου σε συνεργασία με εταιρία πιλότο που δραστηριοποιείται στον τομέα της επίγειας εξυπηρέτησης πτήσεων.
  5. Διάχυση των αποτελεσμάτων και εμπο­ρική εκμετάλλευση - Μελέτη σκοπιμότητας

Εταίροι

karteco logo

kartECO
emisia logo

ΕMISIA