ΕΕ1: Σχεδιασμός και ανάπτυξη βάσης δεδομένων (Μ1-Μ25)

Στόχοι
 • Σχεδιασμός και ανάπτυξη βάσης δεδομένων (ΒΔ) και της διασύνδεσης προγραμματισμού εφαρμογών (API), με σκοπό την αποθήκευση και διαχείριση όλης της συλλεγόμενης πληροφορίας του συστήματος που αφορά την καθημερινή λειτουργία των εφοδίων επίγειας εξυπηρέτησης.
 • Σχεδιασμός, ανάπτυξη και εκτέλεση των βασικών ρουτίνων αξιολόγησης της ενεργειακής κατανάλωσης των εφοδίων επίγειας εξυπηρέτησης.
Παραδοτέο
Π.1.1 Βάση δεδομένων και λογισμικό εγκατεστημένα σε κεντρικό διακομι­στή
Αντικείμενο
Κύριο αντικείμενο της ΕΕ1 είναι ο σχεδιασμός και η ανάπτυξη της βάσης δεδομένων (ΒΔ) και της διασύνδεσης προγραμματισμού εφαρμογών (API) του ECOSERVE, με σκοπό την αποθήκευση και διαχείριση όλης της συλλεγόμενης πληροφορίας του συστήματος που αφορά την καθημερινή λειτουργία των εφοδίων επίγειας εξυπηρέτησης (GSE - Ground Support Equipment) και είναι απαραίτητη για τον έλεγχο και την αξιολόγηση των καταναλώσεών τους, αλλά και όποιων άλλων πληροφοριών κρίνονται χρήσιμες για να καλύψουν τις ανάγκες του χρήστη, εν προκειμένω της εταιρίας πιλότου, και σχετίζονται με τις ενεργειακές καταναλώσεις της, λαμβάνοντας υπόψη τις υπηρεσίες που παρέχει και την καθημερινή λειτουργία της σε πραγματικές συνθήκες στο χώρο του αεροδρομίου.
Βασική παράμετρος σχεδιασμού της βάσης είναι να εξυπηρετείται μία άρτια, γρήγορη και ασφαλής πρόσβαση σε όλα αυτά τα δεδομένα με παράλληλη δυνατότητα προβολής και διαχείρισης τους σε Πραγματικό Χρόνο στο γραφικό περιβάλλον του WebGIS του ECOSERVE.

ΕΕ2: Σχεδιασμός και ανάπτυξη WebGIS (Μ1-Μ27)

Στόχοι
Σχεδιασμός και ανάπτυξη WebGIS, το οποίο επικοινωνεί με τη βάση δεδομένων και παρουσιάζει στο χρήστη τις πληροφορίες που συλλέγονται και τα αποτελέσματα που εξάγονται από το ECOSERVE. Τα δεδομένα αυτά παρουσιάζονται μέσω γεωπληροφοριακού συστήματος με φιλικό τρόπο, με τη χρήση πινάκων, διαγραμμάτων και χαρτών, συγκεντρωτικά ή μεμονωμένα για κάθε εφόδιο, τύπο εφοδίων και αεροδρόμιο.
Παραδοτέο
Π.2.1 WebGIS
Αντικείμενο
Αντικείμενο της ΕΕ2 είναι ο σχεδιασμός και η ανάπτυξη του γραφικού περιβάλλοντος του WebGIS του ECOSERVE που θα αποτελέσει μία ολοκληρωμένη διαδικτυακή πλατ­φόρμα παρακολούθησης της δραστηριότητας των εφοδίων επίγειας εξυπηρέτησης, με την οποία ο χρήστης έχει πρόσβαση σε δυνατότητες:
 • εισαγωγής, αποθήκευσης και επεξεργασίας των συλλεγόμενων δεδομένων του συστήματος από την καθημερινή δραστηριότητα των εφοδίων (π.χ. τεχνικά χαρακτη­ριστικά, προφίλ καθημερινής χρήσης, αρχείο συντήρησης, ενεργειακές καταναλώσεις, κλπ.), όσο και
 • διαχείρισης και αξιολόγησης της παραπάνω συλλεγόμενης πληροφο­ρίας και εξαγωγής αποτελεσμάτων αξιολόγησης. Η πλατφόρμα επικοι­νωνεί με τη βάση δεδομένων μέσω της διασύνδεσης προγραμματισμού εφαρμογών (API) που αναπτύχθηκε στην ΕΕ1 και αποτελεί τον «πυρήνα» του ECOSERVE.

ΕΕ3: Ανάπτυξη εφαρμογής (Μ1-Μ28)

Στόχοι
Ο σχεδιασμός και η ανάπτυξη μίας συσκευής καταγραφής των κινήσεων και της χρήσης των εφοδίων επίγειας εξυπηρέτησης με κατάλληλη εφαρ­μογή, η οποία μεταδίδει και αποθηκεύει τα δεδομένα που καταγράφονται στη βάση δεδομένων του ECOSERVE.
Παραδοτέο
Π.3.1 Η εφαρμογή στις κινητές συσκευές
Αντικείμενο
Ο σχεδιασμός και η ανάπτυξη μίας συσκευής καταγραφής με κατάλληλη εφαρμογή, η οποία θα έχει τις παρακάτω βασικές λειτουργίες:
 • Την παρακολούθηση και καταγραφή δεδομένων λειτουργίας των εφο­δίων στο χώρο του αεροδρομίου.
 • Την αποστολή της συλλεγόμενης πληροφορίας στη βάση δεδομένων του ECOSERVE.

ΕΕ4: Πιλοτική εφαρμογή και αξιολόγηση (Μ8-Μ30)

Στόχοι
 • Πλήρης εφαρμογή του συστήματος με πιλοτική λειτουργία στην εταιρία πιλότο με στόχο την αξιολόγηση και βελτίωσή του.
 • Πραγματοποίηση διορθώσεων και ανασχεδιασμού εφόσον αυτό κριθεί αναγκαίο.
 • Αξιολόγηση των συλλεγόμενων πληροφοριών.
 • Διαμόρφωση προτάσεων για τη μείωση της κατανάλωσης καυσίμου / ενέργειας στην εταιρία πιλότο.
Παραδοτέα
 • Π.4.1 Πλατφόρμα πλήρους επιδει­κτικής λειτουργίας και αναφορά αξιολόγησης
 • Π.4.2 Αναφορά αξιολόγησης συστή­ματος
 • Π.4.3 Εγχειρίδιο χρήσης συστή­ματος
 • Π.4.4 Επιστημονικό άρθρο προς δημοσίευση
Αντικείμενο
Αντικείμενο της ΕΕ4 είναι η πλήρης εφαρμογή του ECOSERVE σε πραγματικές συνθήκες σε αεροδρόμιο και πιο συγκεκριμένα η πιλοτική λειτουργία του συστήματος στην εταιρία πιλότο, εν προκειμένω την Goldair Handling SA, με επιμέρους στόχους:
 • την παρακολούθηση της λειτου­ργίας και αξιολόγηση της πλατ­φόρμας σε πραγματικές συνθήκες,
 • την πραγματοποίηση διορθώσεων και ανασχεδιασμού σε λειτουργίες του συστήματος εφόσον αυτό κριθεί αναγκαίο,
 • την ανάλυση και επεξεργασία της συλλεγόμενης πληροφορίας από τη χρήση των εφοδίων επίγειας εξυπηρέτησης,
 • την εφαρμογή των μεθοδολογίας αξιολόγησης των ενεργειακών καταναλώσεων των εφοδίων, και
 • την αξιολόγηση των αποτελε­σμάτων όπως αυτά παράγονται από το ECOSERVE με σκοπό τη μείωση των καταναλώσεων.

ΕΕ5: Μελέτη σκοπιμότητας (Μ16-Μ28)

Στόχοι
Σύνταξη Μελέτης Σκοπιμότητας και Επιχειρηματικού Σχεδίου
Παραδοτέo
Π.5.1 Μελέτη σκοπιμότητας - Επιχειρηματικό Σχέδιο
Αντικείμενο
Αντικείμενο της ΕΕ5 είναι η σύνταξη Μελέτης Σκοπιμότητας και Σχεδίου Εκμετάλλευσης/Αξιοποίησης αποτελεσμάτων/Επιχειρηματικού Σχεδίου, το οποίο θα καθορίζει την σκοπιμότητα και τον τρόπο της αξιοποίησης και εκμετάλλευσης του συστήματος.

ΕΕ6: Συμμετοχή σε εμπορικές εκθέσεις (Μ16-Μ30)

Στόχοι
Προώθηση τεχνολογίας με συμμετοχή σε σχετικές εμπορικές εκθέσεις είτε εσωτερικού είτε εξωτερικού.
Παραδοτέο
Π.6.1 Συμμετοχή σε εμπορικές εκθέσεις
Αντικείμενο
Αντικείμενο της ΕΕ6 είναι η προώθηση της τεχνολογίας μέσω της συμμετοχής σε εμπορικές εκθέσεις, στοχεύοντας σε νέες αγορές και στην εξεύρεση στρατηγικού συνεργάτη.

ΕΕ7: Προστασία πνευματικής ιδιοκτησίας (Μ16-Μ26)

Στόχοι
Κατάστρωση πλάνου προστασίας των πνευματικών δικαιωμάτων.
Παραδοτέο
Π.7.1 Κατοχύρωση πνευματικής ιδιοκτησίας
Αντικείμενο
Αντικείμενο της ΕΕ7 είναι η κατάστρωση πλάνου προστασίας των πνευματικών δικαιωμάτων των αποτελεσμάτων του Έργου, των υποχρεώσεων των εταίρων, της παραγωγής και διάθεσης του συστήματος. Ενδεικτικά αναφέρονται η κατοχύρωση του ονόματος ή των σημάτων της εφαρμογής, της νέας μεθοδολογίας κ.α.